Ouderraad
Ouderraad
De ouderraad is samengesteld uit ouders/verzorgers. Een teamlid en de directie woont de vergaderingen bij.
De ouderraad is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten, zoals de sportdag en allerlei feesten. Om deze activiteiten te bekostigen innen zij de ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt bepaald op de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar. De ouderbijdrage is € 40,00 per kind. Na de algemene ouderavond krijgt u een verzoek om de vrijwillige bijdrage over te maken. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen is, dat de school kan besluiten een leerling niet deel te laten nemen aan een activiteit. Het is altijd mogelijk als u problemen heeft met de betaling om een betalingsregeling te treffen met de directie.
Tijdens de algemene ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdragen.
Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad.